آزمون کارگاه کامپیوتر

۱ ) از جزوه به صورت کتبی و غیر تستی آزمون به عمل خواهد آمد
۲ ) ارائه پروژه در قالب فایل word با همه امکانات آموزش داده شده
۳ ) ارائه پروژه در قالب فایل power point با همه امکانات آموزش داده شده با توجه به مطالب پروژه ورد
پروژه ها روی سی دی روز امتحان تحویل گرفته خواهد شد.
لینک عکس جزوه را خواهم گذاشت

آزمون لینوکس

آزمون تستی از جزوه http://bakhtari.com/linux/linuxbw.zip بجز اسلایدهای
۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۲۰-۲۳-۲۴-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۸۵-۹۰-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۶-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶

یک پروژه ده صفحه ای فارسی درباره لینوکس ۲۰۱۰ به بعد . تحویل روز آزمون به صورت کاغذی